Kotva
Bakaláři

Přijímací řízení pro obor Tanec 82-46-P/01


Podání přihlášky do 30.11.2023


Řádné přijímací řízení 

1. řádný termín:    26. 01. 2024
2. 
řádný termín:     29. 01. 2024 

 

 


Přihláška ke stažení ZDE (Velikost: 144.15 kB)


Výsledky 1. řádného termínu přijímacího řízení do oboru TANEC pro školní rok 2023/2024 (Velikost: neznámá)

Výsledky 2. řádného termínu přijímacího řízení do oboru TANEC pro školní rok 2023/2024 (Velikost: 369.58 kB)

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru TANEC pro školní rok 2023/2024 (Velikost: 187 kB)


Kritéria přijímacího řízení

Maximální možný počet bodů pro přijetí je 115

Hranice pro přijetí je 92 bodů

Přijatí uchazeči:

V souladu s ustanovením § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání )školský zákon), v platném znění, ředitelka Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o., zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých ke vzdělávání na konzervatoři, jejíž činnost vykonává Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o., denní forma vzdělávání od 1. 9. 2018.

Přihlášky ke studiu na taneční konzervatoř

Ke vzdělávání v oboru tanec lze přijmout uchazeče, kteří  ve školním roce, v němž se hlásí k přijímacímu řízení, úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Na základě úspěšně vykonaných talentových rozdílových zkoušek příjímáme studenty i do vyšších ročníků.


Počet přijímaných žáků:

do 1. ročníku          15

do vyšších ročníků   10


TALENTOVÁ ZKOUŠKA:

- OVĚŘUJE PŘEDPOKLADY PRO HLAVNÍ OBOR VZDĚLÁVÁNÍ - TANEC

* jevištní zjev, estetický tělesný vzhled a tělesné proporce (správně rostlá souměrná postava - dívky typ štíhlý, chlapci typ střední s předpoklady pro rozvoj ramen)

* fyzické dispozice: volné kyčelní klouby, vytočení a pohybový rozsah, stavba a klenba chodidla, pohyblivost a síla v hlezenním kloubu, výška výskoku, fyziologicky zakřivená, pružná a pohyblivá páteř, dlouhé plastické paže, dlouhý krk

* hodnocení fyzických dispozic lékařem

* rytmus a schopnost pohybové improvizace

* pohybová inteligence - schopnost pohybově reagovat na slovní pokyny

* hudebnost

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

- hodnocení tělesného vývinu kostry, svalstva, srdce, plic s ohledem na fyzickou zátěž a specifické požadavky studia

ZKOUŠKA HUDEBNOSTI

- hudební sluch, smysl pro rytmus, schopnost reprodukce kratších melodických a rytmických vazeb, základní hudebně teoretické znalosti

- všeobecná orientace v kulturním životě (přehled se zaměřením na obor, který chce uchazeč studovat)

Náhradní termín konání talentové zkoušky

 

V případě, že se uchazeč nemůže dostavit k talentové zkoušce v uvedených termínech, stanoví ředitel školy po dohodě s uchazečem náhradní termín talentové zkoušky v nejbližším možném termínu.

 

Ke vzdělávání lze přijmout i uchazeče do 25 let, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školnídocházky a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

Přijetí uchazeče

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsob umožňující dálkový přístup v termínu od 5. února 2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) je nutné zaslat řediteli PTKSOŠ, s.r.o. 1 zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, vzdává se práva být přijat 

Zápisový lístek

zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat.

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

žák základní školy obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole 

pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na příslušném Krajském úřadě.

Účastník správního řízení a jeho zástupce (včetně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo dalšího uchazeče hlásícího se k přijetí ke vzdělávání ve střední škole) má v souladu s § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu s výjimkou protokolů o hlasování a pořizovat si z nich výpisy. Z uvedeného vyplývá, že účastník řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a jeho zástupce je oprávněn nahlížet do všech materiálů, které jsou podkladem tohoto řízení, tedy i do všech přijímacích testů a jejich zadání a dalších důkazních prostředků týkajících se daného účastníka řízení.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí

rozhodnutí o nepřijetí bude uloženo na poště jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí  nevyzvedne, považuje se za doručené!

počet volných míst pro odvolání určuje ředitel střední školy

Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Praha 8.10.2021

Mgr. Petra Šafránková 

ředitelka školy

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.